Csődtv. 63/B. § szerinti tájékoztatás, felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbiakban felsorolt eljárásokban a Csődtv. 63/B. § (1) bek. alapján, a hitelezői igények bejelentésére a Cstv. 37. §-a által biztosított határidő leteltével, egyszerűsített felszámolási eljárás iránti kérelmet kívánunk a törvényszéken előterjeszteni.

A Csődtv. 63/B. §. előírásainak megfelelően ezúton hívjuk fel a hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, illetve amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is),úgy azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

Tájékoztatjuk a felszámolás alatti adós korábbi képviselőit, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve könyvvezetése hiányos, úgy a felszámoló Csődtv. 63/B. § a alapján, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét a felszámoló részére a Csődtv. 59. § (5) bekezdés alapján kifizetésre kerülő díjnak az állam javára történő megtérítésére, továbbá (ha erre irányuló kérelmet terjesztett elő a végzés meghozatala előtt) a felszámolási eljárást kezdeményező hitelező részére a hitelező által megfizetett illeték és közzétételi költségtérítés megtérítésére kötelezi, ha az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezető tisztségviselő a cég felszámolását megelőző három év közül bármelyikben neki felróható okból nem tett eleget az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségének.